AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Sveobuhvatna zaštita. Besplatno za sve domaćine. Samo na Airbnbu.

Osiguranje od odgovornosti (1 mil. USD)

Zaštićeni ste, čak i ako se gost ozlijedi.

Osiguranje imovine (1 mil. USD)

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem smještaju i stvarima, uključujući dragocjenosti.

Osiguranje od štete koju prouzroče ljubimci

Ne brinite se, pokrivena vam je neočekivana šteta koju prouzroče četveronožni gosti.

Pokriće troškova dubinskog čišćenja

Nadoknađujemo vam nepredviđene troškove čišćenja.

Osiguranje od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako zbog štete morate otkazati potvrđene rezervacije.

Rok od 14 dana za podnošenje zahtjeva

Imate 14 dana za prijavu štete, čak i ako ste potpuno popunjeni.

Brža isplata odštete

Domaćini brže dobivaju odštetu (9 dana u prosjeku).

Brža podrška Superhostovima

Superhostovi imaju pristup posebnoj prioritetnoj liniji za podršku.

Samo vam Airbnb omogućuje AirCover

AirbnbKonkurenti
Osiguranje od odgovornosti (1 mil. USD)
Osiguranje imovine (1 mil. USD)
Osiguranje od štete koju prouzroče ljubimci
Pokriće troškova dubinskog čišćenja
Osiguranje od gubitka prihoda
Rok od 14 dana za podnošenje zahtjeva
Brža isplata odštete
Brža podrška Superhostovima
Pogodnosti AirCovera u usporedbi s besplatnim pogodnostima naših glavnih konkurenata.
Štiti vas kad god ugošćujete i besplatan je.

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete pronaći ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć.
saznajte dodatne informacije o AirCoveru i svemu što nudi te pročitajte odredbe i uvjete.

Okušajte se kao domaćin na Airbnbu

Pridružite nam se. U svakom trenutku imate našu podršku.