AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine

Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključena i uvijek besplatna. Samo na Airbnbu.

Osiguranje od odgovornosti (1 mil. USD)

Zaštićeni ste, čak i ako se gost ozlijedi.

Osiguranje imovine (1 mil. USD)

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem smještaju i stvarima, uključujući dragocjenosti.

Osiguranje od štete koju prouzroče ljubimci

Ne brinite se, pokrivena vam je neočekivana šteta koju prouzroče četveronožni gosti.

Pokriće troškova dubinskog čišćenja

Nadoknađujemo vam nepredviđene troškove čišćenja.

Osiguranje od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako zbog štete morate otkazati potvrđene rezervacije.

Rok od 14 dana za podnošenje zahtjeva

Imate 14 dana za prijavu štete, čak i ako ste potpuno popunjeni.

Brza isplata odšteta

Brzo nadoknađujemo štetu koju prouzroče gosti – obično u roku od dva tjedna.

Brža podrška Superhostovima

Superhostovi imaju pristup posebnoj prioritetnoj liniji za podršku.

Samo vam Airbnb omogućuje AirCover

AirbnbKonkurenti
Osiguranje od odgovornosti (1 mil. USD)
Osiguranje imovine (1 mil. USD)
Osiguranje od štete koju prouzroče ljubimci
Pokriće troškova dubinskog čišćenja
Osiguranje od gubitka prihoda
Rok od 14 dana za podnošenje zahtjeva
Brža isplata odštete
Brža podrška Superhostovima
Sveobuhvatne pogodnosti AirCovera za domaćine u usporedbi s besplatnim ponudama glavnih konkurenata na dan 21. 11.
Zaštićeni ste svaki put kad ugošćujete na Airbnbu

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete pronaći ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć.
saznajte dodatne informacije o AirCoveru za domaćine i svemu što nudi te pročitajte uvjete i odredbe.

Okušajte se kao domaćin na Airbnbu

Pridružite nam se. U svakom trenutku imate našu podršku.