Na koji način Airbnb pruža zaštitu domaćinima

Osjećajte se sigurno kao domaćin uz naša pravila i mehanizme zaštite.
Autor: Airbnb (4. velj 2020.)
Članak (5 min)
Ažurirano 10. srp 2024.

Imat ćete našu podršku dok iznajmljujete smještaj. Ako komunicirate, ugovarate rezervacije i plaćate isključivo putem Airbnba, naša pravila i mehanizmi služe vam kao zaštita.

AirCover za domaćine

AirCover za domaćine sveobuhvatna je zaštita za svakog domaćina na Airbnbu. Uključuje osiguranje od odgovornosti za domaćine u iznosu od 1 000 000 USD. Uključuje i osiguranje imovine domaćina u iznosu od 3 000 000 USD, a njime su obuhvaćene umjetnine, dragocjenosti, automobili, brodovi, druga motorna vozila i plovila koja parkirate ili spremate u sklopu objekta i još mnogo toga.

AirCover za domaćine uključuje mehanizme koji obuhvaćaju verifikaciju identiteta gostiju prije dolaska u smještaj kako biste bili sigurni da su zaista osobe za koje se predstavljaju. Provodimo sigurnosne provjere gostiju koji ugovaraju rezervaciju ako je to zakonom dopušteno te provjeravamo jesu li svi gosti koji ugovaraju rezervaciju na određenim popisima za praćenje ili popisima osoba koje su podvrgnute sankcijama. Tehnologija za provjeru rezervacija, koju smo sami razvili, također pomaže u smanjenju rizika od organiziranja zabava koje će ometati susjede te smanjenju rizika od materijalne štete.

Airbnbova služba za podršku

Airbnb vam je dostupan 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, na 46 jezika.

  • Telefonska podrška i podrška putem interneta:: Ako imate neku hitnu situaciju, nazovite nas. Ako imate problem koji nije hitan, primjerice problem s ažuriranjem kalendara ili prilagodbom cijena, pošaljite nam poruku.
  • Posebna podrška za Superhostove: Superhostove automatski povezujemo sa stručnim osobama iz Airbnbove službe za podršku kad god se obrate Airbnbu.
  • SOS linija 0 – 24: ako se u bilo kojem trenutku budete osjećali ugroženo, putem aplikacije možete jednim potezom u bilo koje doba dana ili noći stupiti u kontakt s nekim od agenata iz specijaliziranog tima za podršku.

Osnovna pravila za goste

Airbnb od svih gostiju traži da se pridržavaju osnovnih pravila za goste. Očekuje se da se prema vašem smještaju odnose s poštovanjem, da se pridržavaju vašeg kućnog reda, da budu brzi u komunikaciji ako dođe do kakvog problema i da smještaj ostave u stanju koje ne zahtijeva posebno temeljito čišćenje. Svaki gost koji rezervira vaš smještaj mora prihvatiti ova osnovna pravila prije ugovaranja rezervacije.

Ako se gost ne pridržava osnovnih pravila, to možete prijaviti Airbnbovoj službi za podršku ili gostu prilikom pisanja recenzije dati nisku ocjenu za čistoću ili kućni red. Gosti koji više puta prekrše standardni kućni red mogu biti suspendirani ili uklonjeni s Airbnba ako se problemi nastave.

Kućni je red obuhvaćen osnovnim pravilima i gosti ga se moraju pridržavati, a u njemu možete navesti neke specifične informacije o tome kako očekujete da se ponašaju u vašem smještaju. U standardnim pravilima kućnog reda koja vam se nude na izbor obuhvaćeno je sljedeće:

  • kućni ljubimci
  • događanja
  • pušenje, vaporizatori i e-cigarete
  • vrijeme kad mora biti tišina
  • vrijeme dolaska i odlaska
  • maksimalan broj gostiju
  • fotografiranje i snimanje u komercijalne svrhe.

Ako imate neke posebne upute koje nisu obuhvaćene standardnim pravilima kućnog reda, možete ih unijeti u rubrici dodatna pravila u postavkama svog oglasa. Primjerice, možete zamoliti goste da prije odlaska zatvore sve prozore i osiguraju ih s unutrašnje strane kako se ne bi mogli otvoriti izvana.

Recenzije i profili

Recenzije i profili gostiju omogućuju vam da saznate nešto više o gostima prije dolaska u vaš smještaj. Od gostiju koji ugovaraju rezervaciju ili se priključuju rezervaciji koju je ugovorio netko drugi traži se da unesu sve podatke na svoj profil te postave fotografiju i napišu nekoliko riječi o sebi.

Možete biti sigurni da se recenzije gostiju temelje na stvarnom iskustvu jer gosti i domaćini mogu napisati recenziju jedni drugima tek nakon što rezervacija završi. Prije dolaska u svakom trenutku možete pitati goste što vas zanima ili im pružiti još neke važne informacije kako bi imali realna očekivanja.

Ako upotrebljavate opciju instant rezervacije, možete je ponuditi samo gostima koji imaju barem jednu ostvarenu rezervaciju i na profilu nemaju zabilježen nijedan incident kao ni loše ocjene. Ako želite da vam se za svaku rezervaciju pošalje zahtjev, prije prihvaćanja zahtjeva možete vidjeti profile i recenzije gostiju.

U svakom trenutku možete otkazati rezervaciju za koju postoji osnovana sumnja da bi gost mogao organizirati zabavu, a pritom se morate pridržavati naših Uvjeta otkazivanja za domaćine. Ako vam neki zahtjev za rezervaciju stvara osjećaj nelagode, možete ga odbiti, no pritom se obavezno morate pridržavati naših Antidiskriminacijskih pravila.

Želite li dodatnu podršku?

Uključite se u lokalni klub domaćina kako biste se povezali s drugim domaćinima.
Pronađite lokalni klub domaćina

Osiguranje imovine domaćina, osiguranje od odgovornosti za domaćine i osiguranje od odgovornosti za doživljaje u okviru Aircovera za domaćine ne vrijede za domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u Japanu jer se tamo primjenjuju osiguranje za domaćine u Japanu i osiguranje od odgovornosti za doživljaje na području Japana kao ni za domaćine koji nude smještaje putem tvrtke Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u kontinentalnom dijelu Kine primjenjuje se osiguranje za domaćine u Kini. Imajte na umu da su maksimalni iznosi odštete navedeni u američkim dolarima (USD).

Kod osiguranja od odgovornosti za domaćine i osiguranja od odgovornosti za doživljaje rizik preuzimaju druga osiguravajuća društva. Ako iznajmljujete smještaj u Ujedinjenoj Kraljevini, polica osiguranja od odgovornosti za domaćine i polica osiguranja od odgovornosti za doživljaje ugovaraju se s društvom Zurich Insurance Company Ltd., te ih za domaćine u Ujedinjenoj Kraljevini bez dodatnih troškova dogovara i sklapa društvo Airbnb UK Services Limited, ovlašteni predstavnik društva Aon UK Limited koje posluje na temelju odobrenja i prema pravilima nadležnog tijela za financijsko poslovanje (Financial Conduct Authority/FCA). Registarski broj odobrenja koje je za Aon izdao FCA jest 310451. To možete provjeriti u Registru financijskih uslugaili ako nazovete FCA na broj 0800 111 6768. Osiguranje od odgovornosti za domaćine i doživljaje u okviru Aircovera za domaćine regulira nadležno tijelo za financijsko poslovanje (Financial Conduct Authority/FCA). Ostali proizvodi i usluge koje ugovara Airbnb UK Services Limited nisu regulirani na isti način. FPAFF405LC

Osiguranje imovine domaćina nije polica osiguranja i nije povezano s osiguranjem od odgovornosti za domaćine. U okviru osiguranja imovine domaćina nadoknađujemo vam troškove za određene vrste šteta koje su prouzročili gosti u smještaju koji iznajmljujete ili na vašoj imovini ako vam gost sam ne nadoknadi počinjenu štetu. Za smještaje u saveznoj državi Washington Airbnbove ugovorne obveze u okviru osiguranja imovine domaćina pokriva polica osiguranja koja glasi na Airbnb. Za domaćine čija matična država nije Australija niti je njihov poslovni subjekt registriran u toj državi vrijede ovi uvjeti za osiguranje imovine domaćina. Za domaćine čija je matična država Australija ili je njihov poslovni subjekt registriran u toj državi kod osiguranja imovine domaćina vrijede Uvjeti za osiguranje imovine domaćina za korisnike u Australiji.

Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

Airbnb
4. velj 2020.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?